پزشکی هسته ای

2018-12-02T16:55:42+03:30Categories: خدمات|Tags: , , , , , , , |

پزشکی هسته ای و تصویربرداری مولکولی شاخه ای از تصویربرداری پزشکی است که در آن از مواد رادیو اکتیو جهت تشخیص و درمان بیماریها استفاده می شود.