مجله پرتو پزشکی شهریار - اسفند 96

سردبیر:

مژگان صادقی

قائم مقام مدیر مسئول:

سید هاشم شهیدی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:

دکتر جواد زارع مهرجردی