فصلنامه – شماره اول

/فصلنامه – شماره اول
فصلنامه – شماره اول2018-10-09T17:08:41+00:00

مجله پرتو پزشکی شهریار - اسفند 95​

سردبیر:

مژگان صادقی

قائم مقام مدیر مسئول:

سید هاشم شهیدی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:

دکتر جواد زارع مهرجردی